วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ฉบับที่ 3 เดือน ตุลาคม 2552

จากประธานสภาฯ
สารสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผ่านมาเป็นฉบับที่ 3 ยังคงทำหน้าที่สื่อข่าวสารของสภาฯ ถึงคณาจารย์และบุคลากร มานำเสนอเพื่อรับทราบร่วมกัน การนำเสนอข้อมูลของสภาฯจะพยายามไม่ให้ซ้ำซ้อนกับภาคส่วนอื่น เช่น ผู้แทนคณาจารย์ที่ได้นำเสนอแล้ว เป็นต้น เพื่อให้คณาจารย์และบุคลากร ได้รับข่าวสารครบถ้วน ทั่วถึงทุกเรื่อง ที่ผ่านมาสภาฯ ได้เสนอขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดภาระงานให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง เพื่อประกาศใช้ต่อไป เสนอขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภาฯ เสนอขออนุมัติโครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาและผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เป็นต้น ดังนั้นหากคณาจารย์และบุคลากรท่านใดต้องการเสนอแนะ หรือแสดงความคิดเห็นที่จะเกิดประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย คณาจารย์และบุคลากรผ่านมายังสภาฯ คณะกรรมการสภาฯ ก็ยินดีจะทำหน้าที่สะท้อนความเห็น ข้อเสนอแนะสู่ประชาคม และผู้เกี่ยวข้องให้ต่อไป

เรื่องน่ารู้
ในสารสภาฉบับที่ 1 ได้เสนอระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษ และค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2551 ที่มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรของมหาวิทยาลัย คือ “ผู้ทำการสอน” ซึ่งหมายถึง คณาจารย์ทั้งที่เป็น ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ ในสายวิชาการ หรือสาย ก. นั่นเอง ในฉบับนี้จะนำเสนอในส่วนของ ข้าราชการและลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไม่มีหน้าที่ในการสอน แต่ได้รับคำสั่งให้สอนที่บัญญัติไว้ในข้อ 14 ความว่า
“ข้อ 14 ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าสอนพิเศษในสถาบันอุดมศึกษาได้แก่บุคคลดังต่อไปนี้
14.1 ผู้สอนที่เป็นข้าราชหรือลูกจ้างของทางราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งประจำในสถาบันอุดมศึกษานั้น
14.2 ข้าราชการและลูกจ้างของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งไม่มีหน้าที่ในการสอนแต่ได้รับคำสั่งให้สอนในสถาบันอุดมศึกษานั้น
14.3 ผู้ได้รับเชิญให้สอนในสถาบันอุดมศึกษาในฐานะอาจารย์พิเศษ”
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงของเรา ผู้มีสิทธิที่จะได้รับค่าสอนพิเศษข้างต้น มีอยู่ 2 กลุ่ม คือ
1. พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ สายสนับสนุน หรือสาย ข. หรือบุคลากรอื่นที่ได้รับคำสั่งจากมหาวิทยาลัยให้สอนในวิชาต่างๆ ที่เปิดให้มีการเรียนการสอนในภาคปกติ ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามข้อ 14.2 มีสิทธิได้รับค่าสอนพิเศษในอัตราชั่วโมงละ 400 บาท
2. อาจารย์พิเศษที่ได้รับการเชิญให้มาสอนในเวลาราชการ ในภาคการศึกษาปกติของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิตามข้อ 14.1 และ14.3 มีสิทธิได้รับค่าสอนพิเศษในอัตราชั่วโมงละ 400 บาท
การจ่ายค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนตามระเบียบกระทรวงการคลังฉบับนี้เป็นการระบุถึงอัตราค่าสอนที่แน่นอนตายตัวตามตารางแนบท้ายระเบียบซึ่งสถาบันอุดมศึกษาต้องดำเนินการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามนั้นเพื่อความถูกต้อง

รายงานสาระการประชุมสภาฯ
เนื่องจากสารสภาฯฉบับที่ 2 มิได้นำสาระการประชุมครั้งที่ 4 เสนอ สารสภาฯ ฉบับนี้จึงนำสาระการประชุม ทั้งครั้งที่ 4 และครั้งที่ 5 เสนอ ดังนี้
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 4
* ที่ประชุมประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย(ทปสท.) จัดการสัมมนาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ วันที่ 8 -10 กันยายน 2552 โดยเชิญกรรมการสภาฯแต่ละแห่งเข้าร่วม โดยสภาคณาจารย์ และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ให้ประธานสภาฯเข้าร่วมการสัมมนา
*ประธานสภาฯแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ แห่งประเทศไทย(ทปสท.) มีมติจัดทำข้อมูลความจำเป็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับภาพรวมกรอบอัตรากำลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และขอเข้าพบเพื่อรับทราบนโยบายเกี่ยวกับการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อไป
*ที่ประชุมฯ รับทราบเกี่ยวกับการเสนอขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานสภาฯ เสนอขอให้มหาวิทยาลัยกำหนดภาระงานให้คณาจารย์ บุคลากร ที่ไปทำหน้าที่ในคณะกรรมการคณะต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการสภาและผู้แทนคณาจารย์ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
*ที่ประชุมฯ เห็นชอบพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยฯเรื่องจรรยาบรรณของบุคลากร พ.ศ.2552 และเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป
*ที่ประชุมฯ แสดงความห่วงใยโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเมือง ด้านแผนให้มีรายละเอียดชัดเจน และการวิเคราะห์ความเสี่ยง เช่นเดียวกับที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแสดงความห่วงใย
การประชุมสภาฯ ครั้งที่ 5
*ที่ประชุมฯ มีมติเลือก อ.ดร.นิพนธ์ วรรณเวช เป็นผู้แทนจากสภาฯ เพื่อการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยมวยไทยฯ
*ที่ประชุมฯ แสดงความเห็นเรื่องการกำหนดภาระงานฯ มีมติให้รอร่างประกาศจากมหาวิทยาลัยเพื่อนำมาพิจารณาและเชิญคณาจารย์เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นต่อไป
*ที่ประชุมฯ รับทราบผลการพิจารณาอนุมัติโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยในเมือง ตามความเห็นที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย

กำหนดการประชุมสภาฯ ครั้งต่อไป
วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2552

สภาฯ ยินดีรับความคิดเห็น บทความ ข้อเขียนทุกประเภทจากคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน